فاطمه مرنیسی

فاطمه مرنیسی - شهروندان ”جهان خانگی“ اساسا موجوداتی جنسی تلقی می‎شوند. آن‎ها با اندام‎های تناسلی‎شان تعریف می‎شوند نه با...

نازلی کاموری - فاطمه مرنیسی، نویسنده فمینیست که در آثارش هرگز حاضر نشد که سکسوالیته زن مسلمان را پنهان...

فاطمه مرنیسی نویسنده و جامعه‌شناس مراکشی را پیشگام خلق آثاری در زمینه فمینیسم اسلامی می‌دانند.

سیما راستین − "فمینیسم اسلامی" عنوان و گفتمانی بحث انگیز است. دامنه اختلاف‌نظرها تنها به اصطلاح "فمینیسم اسلامی" محدود...