فدارسیون فوتسال

تداوم لغو مسابقات ورزشی در پی دستوری محرمانه.

برگزاری تمامی مسابقات ورزشی در ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. خبرهای تأیید نشده حاکی از دستور...