فدارسیون فوتبال

تداوم لغو مسابقات ورزشی در پی دستوری محرمانه.