فداییان خلق

علیرضا بهتویی − این مقاله به بهانه انتشار رمان "مادی نمره بیست" به قلم مریم سطوت نوشته شده که...

حزب جدید حاصل وحدت دو "سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)" و "اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفدار وحدت" و جمعی...