فدراسيون بين‌ المللی جامعه‌ های حقوق بشر

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون