فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

برنامه ایمنی وبهداشت سازمان بین‌المللی کار در پی آن است که افکار را در مورد حوادث و بیماری‌های...