فدراسیون بین‌ المللی جامعه‌ های حقوق بشر

کنگره جهانی ضد اعدام از رویدادهای عمده‌ مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان است. حدود ۲۰ وزیر، ۲۰۰...

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بیانیه‌ای از اتحادیه اروپا خواست تا فوراً به بازگرداندن پناهجویان از یونان به...