فدرالیسم دمکراتیک در سوریه

اقدام کردهای سوری در اعلام نظام فدرالی پرسش‌های زیادی را بر می‌انگیزد. این منطقه درگیر جنگی چند ساله بوده...