فرار از خانه

نعیمه دوستدار- آمار دقیقی از تعداد دختران فراری در ایران وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان بهزیستی، ۵۰۰ دختر...