فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی

هرچند محمود صادقی به سختی از رحمانی فضلی انتقاد کرد، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع شدند. صادقی اما به...

محمود صادقی در نامه‌ای به روحانی خواهان ارائه صورت اموال وزرای پیشنهادی، شفاف‌سازی درباره عضویت آنها در هیئت‌مدیره شرکت‌های...