فرخ نگهدار

فرخ نگهدار - قشر مدرن کشور ما به تجربه و به درستی دریافته‌ که در توازن قوای فعلی، شرکت...

فرخ نگهدار - سروان افشار یک استکان چای به من تعارف کرد و من استکان را گرفتم. گفت از...