فرزاد رمضانی بونش

با توجه به اهمیت روز افزون آسیای مرکزی برای پاکستان باید شاهد افزایش جایگاه تاجیکستان برای پاکستان در چشم...

در سال ۲۰۱۴ داعش نمایندگانی به پاکستان فرستاد و فرماندهانی از تحریک طالبان پاکستان در پاکستان به ابوبکر...