فرمانده نیروی انتظامی شیراز

فرمانده نیروی انتظامی شیراز گفته است مردم این مهمانی‌ها را گزارش کرده‌اند و به دنبال آن نیروی انتظامی در...