فرنگیس بیات

فرنگیس بیات – از خامنه‌ای در جریان گران کردن بنزین شنیدیم که گفت: «سران قوا نشسته‌اند با پشتوانه‌ کارشناسی...

فرنگیس بیات- دل نگرانی برای سوریه‌ای شدن ایران اگر چه می‌تواند نگرانی بجایی باشد، اما نباید مانع حمایت از...

هر فاجعه‌ای می‌تواند در بطن خود وضعیتی سیاسی/اجتماعی باشد؛ چرا که چگونگی پاسخ‌دهی به آن، گویای ابعادی از روابط...