فرهنگستان علوم پزشکی

ایرج مصداقی − موضوع این مقاله طب اسلامی است به عنوان یک سازه ایدئولوژیک-تجاری که در کنار اجناس دیگری...

علی‌رضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم