فرودگاه منغ

نیروی هوایی ترکیه شمال حلب و مناطق تحت کنترل کردها را بمباران کرد. عملیات ترکیه عمدتا متوجه پایگاه هوایی...