فروش تسلیحات آلمان

دولت ائتلافی آلمان وعده داده بود که به طرف‌های جنگ یمن سلاح نفروشد، با این وجود، از آغاز سال...

دولت فدرال آلمان صادرات تجهیزات نظامی به کشورهایی که در جنگ یمن شرکت دارند را متوقف کرده است.

در حالی‌که جنگ نیابتی عربستان سعودی و ایران در خاورمیانه این منطقه را به بحران کشانده است آلمان حدود...

روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» فروش چند تانک آلمان به قطر را افشا کرد. این اقدام می‌تواند دولت فدرال آلمان...