فروش وسایل شنود به ایران

این شرکت چینی سازنده تلفن همراه تعهد کرده بود چهار مدیر ارشدش را اخراج کند اما به این تعهد...