فریدون احمدی

فریدون احمدی − داستان غمبار ما "خارجه‌نشین‌ها" در آن فاجعه ملی.

فریدون احمدی − بحثی پیرامون ضرورت شکل‌دهی مدیریت گذار

فریدون احمدی − با بهروز سلیمانی در طول حیاط قدم می‌زدیم. او با گام‌های بلندش هفده گام بر می‌داشت،...