فساد اداری در افغانستان

ويليم پتی، سفير بريتانيا در کابل گفت اگر افغانستان برای از ميان برداشتن فساد اداری در درازمدت اقدامات جدی...