فساد در افغانتستان

اداره جرايم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که مردم افغانستان طی يک سال گذشته حدود...

ويليم پتی، سفير بريتانيا در کابل گفت اگر افغانستان برای از ميان برداشتن فساد اداری در درازمدت اقدامات جدی...