فساد مالی بانک سرمایه

هدایتی در پرونده بانک سرمایه به دلیل بدهکاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به این بانک محاکمه شد. این...

سه متهم بانک سرمایه در آستانه اجرای حکم سکته کردند. یک وکیل مرتبط با این پرونده هم به ضرب...

دیگر هیچ نهاد ناظری در صندوق ذخیره فرهنگیان نماینده ندارد. رقم اختلاس در این صندوق ۸ هزار میلیارد تومان...

شرکت‌های اقماری، کارتن خواب‌ها، سندسازی و وام‌های مشکوک بخشی از فساد گسترده صندوق ذخیره فرهنگیان است که به قوه...

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزان اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان را بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار...

گزارش نهایی مجلس از فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۰۰۰ صفحه است و بیانگر ۱۳هزار میلیارد تومان فساد مالی...