فساد مالی در دولت حسن روحانی

به ادعای زنگنه، تمام درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز شده و مبالغ ذکرشده در گزارش دیوان محاسبات نادرست...

کسری بودجه ۶۳ هزار میلیارد تومانی، عدم تحقق بودجه عمرانی، عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی...

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزان اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان را بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار...

گزارش نهایی مجلس از فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۰۰۰ صفحه است و بیانگر ۱۳هزار میلیارد تومان فساد مالی...