فساد مالی در شورای شهر تهران

پس از آنکه مشاور شهردار تهران برخی از امتیازهای ویژه برای کارکنان در این نهاد را تائید کرد،...