فساد در ايران

اکبر گنجی − فقهیان قبل از قدرت‌گیری: حکومت را به ما بسپارید مالیات نمی گیریم. بعد از قدرت گیری:...

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری يک ماه پيش گفته بود ايجاد سازمان مبارزه با فساد، «موازی‌کاری و فسادآور است.»