فعالان سندیکایی

رسول بداقی و شاهرخ زمانی،

مهدی رحیمی، فعال سندیکایی و