فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه گفته‌اند طرح کارورزی نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌کند که موجب تضعیف آن بخش از قانون...