فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

به گفته‌ی فعالان کارگری هفت‌تپه، اسدبیگی با آزار کارگران و توقیف دو ماه حقوق و مزایای نمایندگان کارگران قصد...

دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان است. وبیناری با حضور بهروز خباز، تحلیل‌گر مسائل کارگری و امیر...

فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه گفته‌اند طرح کارورزی نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌کند که موجب تضعیف آن بخش از قانون...