فعالان ملی مذهبی

در هنگام هجوم نیروهای امنیتی به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی ناشی از هجوم تعداد...

پنج سال از حبس مرتاضی به اتهام «اجتماع و تبانی به خاطر راه اندازی شورای فعالان ملی مذهبی» و...

حسين رفيعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس...