فعالیت اقتصادی وزارت خارجه

در ماه‌های گذشته حسن روحانی و محمدجواد ظریف بر فعال کردن وزارت خارجه در امور اقتصادی تأکید کرده بودند،...