فقر کودکان

سجاد فیروزی - به غیر از مسعود شجاعی دیگر هیچ بازیکن فوتبالی اعم از ملی‌پوش و باشگاهی به این...

بر اساس مطالعات جدید صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و بانک جهانی، در جهان حدود ۳۸۵ میلیون کودک در...

یونیسف هشدار داد که در بیش از نیمی از کشورهای غنی، بحران اقتصادی تأثیر دردناکی بر رفاه کودکان ...