فلسفه سیاسی

حسین دباغ − با همه شباهتی که می توان میان فلسفه سیاسی سروش و رالز پیدا کرد، تفاوت مهمی...

کلود لوفور − نکته اساسی از نظر من این است که دموکراسی در انحلال علائم قطعیت تاسیس و حفظ...

بابک مینا – رادیکال بودن یعنی رفتن به ریشه چیزها و ریشه انسان خود اوست. کل پروژه لوفور شورشی...

‌بابک مینا – این نوشته معرفی کوتاه فلسفه سیاسی کلود لوفور است. تمرکز آن بر روی درک لوفور از...

میثم بادامچی – ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی که یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/قومی...

بابک مینا ـ میزانسن معمولاً اینگونه است: آقای پهلوی با تن‌پوشی نسبتاً رسمی و آراسته، اما معاصر و امروزی...

میثم بادامچی − ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های...

کریس برترام − مهم‌ترین پیشرفت فلسفه سیاسی در دهه‌ی گذشته گسترش این درک بوده است: آن تعریف‌هایی از عدالت...