فن‌آوری

در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو می‌توان کاستی‌های استفاده از فن‌آوری‌هایی که بسیار متداول شده و با قیمت اندک در...

علی بانگی - خودداری شرکت‌های فن‌آوری از ارائه خدمات به ایرانیان، باوجود رفع موانع قانونی، چالشی جدی برای آزادی...

محیط کاری، فرهنگ رایج در شرکت و تعصب‌های متداول میان همکاران، نقش مهمی در ایجاد احساس ناخوشایند در زنان...

مسعود پورنژاد- مدافعان بازاری‌سازی آموزش، بدون پرداختن به ریشه‌های عدم شفافیت نظام آموزشی، بازاری کردن آموزش و سپردن آن...