فهرست دولت های حامی تروریسم

جابری انصاری با انتشار بیانیه‌ای به نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه پرداخت و برخورد آمریکا را...