فهیمه رحیمی

فهیمه رحیمی پدیده‌ای بود که تکرار نشد. نه به دلیل استعداد ادبی او، بلکه به این سبب که کسی...

دوران رمان‌های عام‌پسند به تدریج به سر می‌رسد. یک پژوهشگر به روشی برای محاسبه تعداد خوانندگان این رمان‌ها دست...