فهیمه فرسایی

فهیمه فرسایی − خاطرات من از اوین، مثل اجزای تابلویی است که تنها با یک رنگ نقاشی شده: سفید.