فوآد اویسی

فوآد اویسی – اصغر فرهادی می‌خواهد حاشیه خاکستری تفاوت بین حقیقت و واقعیت را نمایش دهد. طبقه متوسط هم...

فوآد اویسی − زمانه ما بیش از همیشه محتاج به تحلیل‌های جامع و استراتژیک سیاسی-تاریخی است. کیش شخصیت سردرگمی...