فوزیه کوفی

ولی آرین- دور نگه داشتن زنان از گفت‌وگوهای صلح با طالبان، نگرانی‌های زیادی به همراه داشته. نگرانی‌ زنان افغان...

گفت‌وگوی آمنه امید، روزنامه‌نگار نیمرخ، با فوزیه کوفی، زن سیاست‌مدار افغانستان از شماره دوازدهم هفته‌نامه “نیمرخ”