فوزیه کوفی

ولی آرین- فوزیه کوفی می‌گوید برای مقابله با ساختارهای تبعیض آمیز جامعه افغانستان به هماهنگی و جنبش زنان نیاز...

ولی آرین- دور نگه داشتن زنان از گفت‌وگوهای صلح با طالبان، نگرانی‌های زیادی به همراه داشته. نگرانی‌ زنان افغان...

گفت‌وگوی آمنه امید، روزنامه‌نگار نیمرخ، با فوزیه کوفی، زن سیاست‌مدار افغانستان از شماره دوازدهم هفته‌نامه “نیمرخ”