فوعه و کفریا

۳۵ اتوبوس از ساکنان شیعه در ازای ۱۰ اتوبوس از ساکنان سنی چهار شهر سوریه. سازمان ملل می‌گوید به...

با میانجیگری ایران و قطر نخستین طرح بزرگ تفکیک جمعیتی در سوریه به اجرا درمی‌آید. در نخستین گام ۱۶...