فولاد اهواز؛ بازنشستگان به کارگران اعتصابی پیوستند

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...