فولاد ملی اهواز

در خوزستان کارگران گروه ملی فولاد مقابل استانداری تجمع کردند و شعار دادند: «نه تهدید، نه زندان/ دیگه فایده...