قاسم هاشمی نژاد

آیا می‌توان در رمان «فیل در تاریکی» زمینه‌های انقلاب ایران را تشخیص داد؟ این رمان مترقی‌ست یا واپسگرا؟ جمشید...

تک‌خالِ قاسم هاشمی‌نژاد، رمانی‌ست با زبانی غنی و ساختار روشن اما درآمیخته با احساسات مذهبی و نفی شهرنشینی به...

قاسم هاشمی‌‌نژاد، نویسنده و مترجم فقید ایرانی در روزنامه آیندگان یک ستون ادبی معتبر هم داشت. سیروس علی‌نژاد...

نویسنده موفق‌ترین رمان پلیسی در ایران در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. قاسم هاشمی‌نژاد در تصحیح متون ادب...