قاضي صلواتي

با نزدیکى زمان برگزارى دادگاه آرش صادقى و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی، وکلاى آن‌ها هنوز امکان مطالعه پرونده را...