قاضی محمد

مهتاب دهقان − دو رویکرد متفاوت: اگر تغییر در کنفدراسیون شمال سوریه برپایه ابتکار عمل مردمی است، تغییر در...

عفت قاضی با انفجار بمب جاسازی شده در نامه ترور شد. او دختر قاضی محمد، رهبر و بنیانگذار حزب...

امین سرخابی - فارغ از هر گونه سویه ایدئولوژیک، اعلام دو جمهوری آذربایجان و کردستان یکی از نقاط عطف...