قانون ارث در مصر

یک زن مصری قوانین ارث در این کشور را که بر اساس آن زنان نیمی از مردان ارث می‌برند،...