قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۲۲ مهر با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت...