قانون کار در ایران

جزوه‌ای برای آشنایی با مبارزه سندیکایی و مبانی و مفاهیم اصلی آن

حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن...

کتابچه‌‌ای برای آشنایی با قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن...