قانون هدفمندی یارانه‌ها

احمد میدری می‌گوید یارانه ۵۰نفر از نمایندگان مجلس حذف شده و ۲۰۰هزار نفر نیز از فهرست یارانه‌بگیران خارج...

با قطع یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های...