قایق پناهجویان

قایق بادی که این نوزاد و ۲۰۰ پناهجوی دیگر بر آن سوار بودند در ۲۰مایلی شمال لیبی دچار سانحه...

دادگاهی در مصر ۵۶ تن را در ارتباط با واژگون شدن قایقی رها شده که به مرگ دستکم ۲۰۲...

با وجود آرام‌شدن دريا در فصل تابستان تخمين‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ايتاليا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰...