قرآن

“محمدشناسی” دینداران متکی بر کتاب

اکبر گنجی − قرآن دلایل فراوانی برای اثبات انسان جایزالخطا بودن پیامبر ارائه کرده است. از موضوع با نظر...

اکبر گنجی - انتقاد از پیامبر اسلام سنت قرآنی است و انتقاد کردن از حضرت محمد با قرآن سازگار...

احمد علوی – به باور سهروردی جهان متن نوشتاری همچون جهان هستی دارای یک مرجع نهایی و ثابت است...

محمد جواد اکبرین - همجنس‌گرایى مى‌تواند لزوماً منطبق با حقیقت مقبول مسلمانان نباشد، اما همجنس‌گرا بودن یکى از حقوق...

یاسر میردامادی– این نوشته روایتی است از ترجمه فارسی آخرین کتاب ابوزید توسط مهدی خلجی: «نوآوری، تحریم و تأویل:...

صالح نظری − آیا در قرآن آیه یا آیاتی در حرمت موسیقی وجود دارد؟ مستند متولیان دین برای محروم...

جوامع مسلمان اگر بخواهند به محیط زیست توجهی متناسب با ارزش و اهمیت امروزین آن انجام دهند، آیا می‌توانند...

اکبر گنجی − اسلام دین خاص قوم جزیرة العرب بود، آنان مخاطب مستقیم پیام حضرت محمد بودند.

صالح نظری − سؤال این است: آیا خداوند در قرآن برای دزد مجازات قطع دست را تعیین کرده است؟

صالح نظری − در این مقاله به دنبال کشف این حقیقت هستیم که قرآن به عنوان منبع اصلی دینداری...

صالح نظری − سؤال این است : اگر در مجلس قانونگذاری یک جامعه اسلامی مجازات اعدام لغو شود، قانون...

صالح نظری − هدف این مقاله بررسی قرآنی دو عنوان فوق و مشخص کردن مصادیق آن در قرآن و...

حسن یوسفی اشکوری – مراد از طرح بازگشت به اسلام و قرآن چیست؟ و مهم تر، بازگشت به کدام...

حسن یوسفی اشکوری − معیار نقد و وارسی دعاوی کدام است؟ ظاهرا راهی جز تعقّل و معیاری جز عقلانیت...

حسن یوسفی اشکوری − آیا دین اسلام دارای ذاتی ثابت است؟ پاسخ درست به این پرسش می‌تواند فصل فیصله‌بخش...

حسن یوسفی اشکوری − اسلامی که امروز می‌شناسیم، عمدتاً برساخته تفاسیر مؤمنان از همان آغاز تاکنون است و از...

حسن یوسفی اشکوری − در درک و تحلیل و تفسیر دین تاریخی (مانند هر پدیدهٴ تاریخی دیگر) سه عنصر...

حسن یوسفی اشکوری − آیا می‌توان بین «دین» و «تاریخ دین» تفاوت و تمایز نهاد؟ به بیان دیگر: آیا...