قرارداد اجتماعی

میثم بادامچی – شخصیت پرطرفدار مسابقه "سوروایور" تیپی است مثل اردوغان و به بیان ایرانی احمد‌ی‌نژاد.

شهرام ارشدنژاد − هدف از این مقاله تعقیب ایده‌ی قرار داد اجتماعی در سنت تفکر غربی است. برخی دیالوگ‌های...

میثم بادامچی − افکار هاشمی دچار تحولاتی شده است. هاشمی متأخر به نوعی اندیشه قرارداد اجتماعی نزدیک شده است....